Quà Tết - Rượu Ngoại

SẢN PHẨM

Vang Bộ

Vang Castillo 75CL (Hộp Giấy - 02 Chai)

Vang Ventisquero 75CL (Hộp Giấy - 02 Chai)

Vang Puerto Viejo 75CL (Hộp Da - 02 Chai)

Vang Bordeaux Michelet 75CL (Hộp Giấy)

Vang Bordeaux Martineaux 75CL (Hộp Da - 01 Chai)

Vang K3 75CL (Hộp Quà - 02 Chai)

Tổng số sản phẩm: 6